Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirleri Yönetmeliği Yayımlandı

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 7673

Ekli “Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirleri Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fikrası gereğince karar verilmiştir.

2 Ekim 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR MÜŞAVİRLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla dünya şampiyonluğu kazanan sporcuların, spor müşaviri olarak atanmaları ve çalıştırılmalarına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla dünya şampiyonluğu kazanan sporcular ile bunların spor müşaviri olarak atanmaları, çalıştırılmaları, görev, yetki ve sorumluluklarım kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan; Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Spor dalı: Spor federasyonuna bağlı spor dalını,

ç) Spor federasyonu: Spor dalı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan, organları seçimle gelen ve idari ve mali özerkliğe sahip federasyonları,

d) Spor müşaviri: Olimpiyat şampiyonluğu veya büyükler kategorisinde olimpik spor dallarından birinde birden fazla dünya şampiyonluğu kazanan 30 yaşını doldurmuş ve 65 yaşından büyük olmayanlardan bu Yönetmelik kapsamında atanan kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Spor müşavirliğine atanabilme şartlan

MADDE 5- (1) Spor müşavirliğine atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) 30 yaşım doldurmuş olmak ve 65 yaşından büyük olmamak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla dünya şampiyonluğu kazanmış olmak.

Atama

MADDE 6- (1) 5 inci maddede sayılan şartlan taşıyanlardan spor müşaviri olarak atanmak isteyenler, istenilen belgelerle birlikte Bakanlığa başvururlar. Spor müşavirleri, 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sayıyı geçmemek üzere Bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanabilirler.

Çalıştırılma şekli

MADDE 7- (1) Spor müşavirleri Bakanlık bünyesinde çalıştırılır. Aylık ve özlük haklan bakımından Bakanlık müşavirleri hakkında uygulanan hükümlere tabidir.

Görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Spor müşavirlerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Sporun ve ilgili olduğu spor dalının gelişmesi için çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak.

b) Sporun genel konulannda ve ilgili olduğu spor dalı ile ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunmak.

c) İlgili olduğu spor dalı ile ilgili spor federasyonunun eğitim çalışmalannı izlemek ve katkıda bulunmak.

ç) Sporla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Spor müşavirleri, görevlendirildikleri konularda düzenleyecekleri yazı, rapor, bilgi ve belgeleri süresi içerisinde tamamlayıp Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Bakanlıkça gerekli ve uygun görülmesi halinde sunulan yazı, rapor, bilgi ve belgeler ilgililerine gönderilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9- (1) 2/7/2001 tarihli ve 2001/3002 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Müşavirleri Atanma ve Çalıştırma Yönetmeliği yürürlükten kaldınlmıştır.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x